tiktok

O CO CHODZI ?!

 

Co ma wspólnego Gaminate z Rapem? Najlepszą Energię oczywiście!

Specjalnie dla Was przygotowaliśmy zajebisty projekt Gaminate Rap, w którym możecie zgarnąć tysiaka 😲 na nowe Jordany, a później flexować się nimi podczas nagrań teledysku z Waszym udziałem.

Brzmi jak plan?

Wbijajcie na naszego TikToka, dograjcie zwrotki do Hajpera i pokażcie na co Was stać!
Najlepsze 5 osób otrzyma wspomnianą nagrodę pieniężną, a być może nawet kontrakt muzyczny.

Wbijajcie na naszego TikToka

 

Wbijajcie na naszego TikToka

tiktok

FAQ

 

Wejdź na nasz TikTok i na tym filmie wciśnij duet, po czym nagraj swoje zwrotki na dostarczony beat i temat.

Obowiązkowym hashtagiem jest #gaminateRAP. Resztę możesz dodać na swój gust.

Akceptujemy do 4 filmów od jednego uczestnika, ale pamiętaj, że liczy się jakość, a nie ilość.

Jak najbardziej.

Nie, ale w granicach rozsądku.

Zobacz więcej pytań i odpowiedzi

REGULAMIN KONKURSU GAMINATE RAP - MOŻESZ WIĘCEJ

 

§ 1

 1. Konkurs „GAMINATE RAP - MOŻESZ WIĘCEJ” (zwany dalej “Konkursem”), jest organizowany i przeprowadzany przez VYRAL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03- 216), ul. Elektronowa 2 wpisaną do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000845484 posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), NIP: 113-30-15-722, reprezentowaną przez: Daniela Piątka - prezesa („Organizator”).
 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest marka Gaminate należąca do firmy Gaming Supplements Sp. z o.o.
 3. Konkurs organizowany jest na platformie TikTok („Serwis”), w którym zadaniem uczestnika jest nagranie duetu do muzyki na profilu @gaminatepro.
 4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest akceptacja niniejszego regulaminu przez Uczestnika.
 5. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:
  1. Regulamin oznacza niniejszy dokument wraz załącznikami stanowiącymi jego integralną część regulujący zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu.
  2. Wykonawca lub Uczestnik oznacza pojedynczą osobę, która zamieszcza swój utwór w Serwisie.
  3. Serwis oznacza serwis internetowy działający pod adresem www.tiktok.com i w ramach aplikacji „TikTok” dostępnej na urządzeniach mobilnych iOS oraz Android.
  4. Nagranie oznacza utwór słowno-muzyczny zamieszczony w Serwisie przez Uczestnika w postaci filmiku wideo.

§ 2
CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Konkurs przeprowadzony będzie w okresie od 28 marca do 6 kwietnia 2022 r.

§ 3
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.
 2. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
  1. jest osobą pełnoletnią lub osobą niepełnoletnią, która ukończyła 16 rok życia;
  2. nie jest pracownikiem Organizatora lub Fundatora Nagród, nie należy do najbliższych członków jego rodziny ani nie jest podmiotem bezpośrednio uczestniczącym w organizacji i przygotowaniu Konkursu;
  3. zapoznała się z treścią Regulaminu i akceptuje go w całości i bezwarunkowo;
  4. spełnia inne warunki określone w niniejszym Regulaminie;
  5. jest zarejestrowanym użytkownikiem Serwisu.
 1. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i nieodpłatna.
 2. W profilu Uczestnika zamieszczone są jego utwory oraz dane osobowe imię i nazwisko, wiek, płeć, krótka notatka biograficzna.
 3. W Serwisie pod danym Nagraniem Uczestnika jest możliwość zamieszczania komentarzy.
 4. Do Konkursu Uczestnik może zgłosić maksymalnie 4 Nagrania. Może to być oryginalne nagranie Uczestnika lub cover.
 5. Uczestnikowi nie przysługuje za udział w Konkursie jakiekolwiek wynagrodzenie.
 6. Uczestnik zostaje poinformowany i przyjmuje do wiadomości, że warunki Uczestnictwa w Konkursie mogą narazić go na stres, a subiektywna i wyrażana publicznie ocena, której zostanie poddany, może być krytyczna i stresująca. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża na to zgodę.
 7. Uczestnik Konkursu, nie może naruszać przepisów prawa, dóbr osobistych innych Uczestników Konkursu oraz Uczestnik nie może prowadzić jakichkolwiek działań reklamowych lub kryptoreklamowych dotyczących towarów, znaków towarowych lub usług osób trzecich, a w szczególności nie zakładać ubrań lub używać przedmiotów na których będą widoczne reklamy, logo, znaki towarowe lub nazwy firm, jak również nie zakładać ubrań lub używać przedmiotów stanowiących znaki towarowe firm, ani nie będzie wypowiadać żadnych haseł, informacji, ani nie będzie odnosić się do żadnych nazw towarów lub firm.
 8. Konkurs odbędzie się w 2 etapach:
  1. ETAP 1 – zgłoszenia trwające od 28 marca do 6 kwietnia 2022 roku polegające na publikacji w Serwisie filmiku wideo w formie duetu z filmem konkursowym opublikowanym na profilu Gaminate („RAP Challenge”). Warunkiem zgłoszenia jest dodanie w filmiku odpowiedniego hashtagu do wyzwania - #gaminateRAP. Informacja o hashtagu będzie podana w aplikacji, w czasie trwania konkursu. Spośród przesłanych zgłoszeń jury konkursu wybierze 5 uczestników, którzy otrzymają możliwość nagrania profesjonalnego teledysku.
  2. ETAP 2 – trwający od 11 kwietnia do 24 kwietnia 2022 roku – nagranie teledysku w Warszawie. Wybranych 5 uczestników powinno pojawić się na nagraniu teledysku oraz piosenki finałowej w studio. Warunkiem otrzymania nagrody jest pojawienie się na nagraniach w wyznaczonym terminie.
 9. Po zakończeniu Konkursu Uczestnik, który najlepiej zaprezentuje swoje możliwości wokalne i zostanie wytypowany przez jury konkursu zdobędzie Nagrodę.
 10. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 8 kwietnia września 2022 roku, w formie filmu ze zwycięzcami który będzie można obejrzeć w aplikacji TikTok.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia Nagrania jeśli narusza ono dobre obyczaje, obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności prawo autorskie i prawa pokrewne.

§ 4
NAGRODY I WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW

 1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 5 osobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni wśród Uczestników 5 (słownie: pięciu) Zwycięzców, którzy w ocenie Komisji Konkursu wykonają Zadanie Konkursowe najatrakcyjniej, najbardziej oryginalnie i kreatywnie.
 3. Zwycięzcom Konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
  1. Nagroda I - 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) + uczestnictwo w teledysku,
  2. Nagroda II - 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) + uczestnictwo w teledysku,
  3. Nagroda III - 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) + uczestnictwo w teledysku,
  4. Nagroda IV - 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) + uczestnictwo w teledysku,
  5. Nagroda V - 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) + uczestnictwo w teledysku;
 4. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
 5. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 08.04.2022 r.
 6. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenie listy Zwycięzców wskazujących nazwy profili (kont) w profilu Organizatora w serwisie TikTok najpóźniej dnia 08.04.2022 r. .
 7. Informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcom w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram.
 8. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 2 dni od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości e-mail na adres contact@vyral.pro informacji niezbędnych przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
 9. W przypadku nieprzekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie przekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawdziwych lub niezgodnych z Regulaminem.
 11. Nagroda w formie nagrania teledysku zostanie przekazana zwycięzcom w terminie od 11 kwietnia do 24 kwietnia. Nagroda obejmuje zrobienie profesjonalnego teledysku razem z MIX masteringiem piosenki, montaż i postprodukcja oraz udostępnienie na oficjalnych kanałach Gaminate.
 12. Każda Nagroda pieniężna zostanie przesłana jednokrotnie przez Fundatora Nagród na rachunek bankowy wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 7 dni od dnia przesłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody.
 13. Fundatorem Nagród jest Gaming Supplements Sp. z o.o..
 14. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
 15. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 16. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz.
 17. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora.
 18. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na inne nagrody.

§ 5
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. W chwili zamieszczenia Nagrania w Serwisie, Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji w zakresie przysługujących mu praw pokrewnych do Nagrania na korzystanie i rozporządzanie Nagraniem w całości lub we fragmentach (w tym do wykonywania praw zależnych) na terytorium całego świata, na okres 31 marca 2022 do czerwca 2022 w zakresie publicznego udostępniania Nagrania w taki sposób aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w szczególności przez Internet, GSM, VOD – video on demand).
 2. Uczestnik udziela niewyłącznej licencji, o której mowa w ust. 1 jedynie w zamian za możliwość wygrania nagrody w Konkursie. Organizator nie będzie zobowiązany do dokonywania jakichkolwiek płatności na rzecz Uczestnika z tytułu udzielonej licencji w zakresie o którym mowa w niniejszym art. 4.
 3. Organizatorowi przysługiwać będzie prawo do udzielenia sublicencji na rzecz osób trzecich.
 4. Uczestnik z chwilą przystąpienia do Konkursu wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora i inne podmioty przez niego upoważnione ze swojego głosu oraz wizerunku w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym również w celach reklamowych, promocyjnych.
 5. Uczestnik z chwilą otrzymania od Organizatora informacji o zakwalifikowaniu się do 2 Etapu Konkursu przenosi na Organizatora wszelkie prawa do artystycznych wykonań oraz prawa producenta fonogramu wraz z prawem wykonywania praw zależnych do Nagrania na czas trwania majątkowych praw pokrewnych, na terytorium całego świata na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy artystycznego wykonania, w tym zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  2. w zakresie obrotu egzemplarzami, na których Nagranie utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu egzemplarzy, w następstwie jego odpłatnego pobierania przez użytkowników za pośrednictwem wybranych cyfrowych serwisów dystrybucyjnych,
  3. w zakresie rozpowszechniania Nagrania w sposób inny niż określony w lit. b – nadawania, reemitowania oraz odtwarzania, a także publicznego udostępniania utrwalenia Nagrania w taki sposób aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w szczególności przez Internet, GSM, VOD – video on demand) oraz poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem Internetu, sieci telefonii komórkowych, satelity, sieci kablowych, telekomunikacyjnych, multimedialnych, bazy danych, serwerów lub innych urządzeń i systemów, w tym także osób trzecich, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie.
 6. Z chwilą przejścia do Etapu 2 Uczestnik zobowiązuje się do zawarcia z Organizatorem umowy, na mocy której Organizator nabędzie prawa pokrewne do Nagrania w zakresie o którym mowa w pkt.5 powyżej.

§ 6
DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z udziałem w Konkursie jest VYRAL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Elektronowa 2, 03-216 Warszawa lub pisząc na contact@vyral.pro
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda uczestnika Konkursu.
 2. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu o następującej treści:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanej w nim Nagrody przez VYRAL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zgoda jest dobrowolna.”
 3. Dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Konkursu oraz do podjęcia niezbędnych działań do wydania Nagrody.
 4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie.
 5. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez czas trwania Konkursu, jego rozstrzygnięcie oraz czas niezbędny do wydania Nagrody. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
 6. Uczestnik Konkursu ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 7. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Uczestnik Konkursu będzie miał prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. W oparciu o przekazane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Uczestnika Konkursu zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że:
  1. zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje go w całości i bezwarunkowo;
  2. posiada autorskie prawa majątkowe lub/oraz prawa pokrewne do Nagrania oraz, że Nagranie to nie jest obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich;
  3. Nagranie nie narusza obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego ani dobrych obyczajów;
  4. wyraża zgodę na oznaczenie Nagrania jego imieniem i nazwiskiem lub też udostępniania go anonimowo w zależności od uznania Organizatora.
 2. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu oraz w siedzibie Organizatora.
 3. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora na jego adres na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu.
 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu z tytułu wykonania zobowiązań związanych w Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Otwórz regulamin w nowym oknie